Obchodní podmínky PETFOODIE s.r.o.

 

Tyto obecné obchodní vymezují a zpřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel) a jsou určeny pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu a spolu s potvrzenou objednávkou tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (č. 89/2012  Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitelem, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky občanským zákoníkem, č. 89/2012  Sb., vše ve znění novel.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

V rámci smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím týkající se konkrétního obchodu nebo služby se v případě rozporu mezi příslušnou smlouvou a obchodními podmínkami, použije přednostně úprava obsažená v příslušné smlouvě, potom úprava obsažená v obchodních podmínkách.

Veškerá prezentace zboží umístěná v internetovém obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout uzavření kupní smlouvy s osobou, která má vůči prodávajícímu nezaplacený závazek a s osobou, která v minulosti zboží objednala a zboží nepřevzala.

1. Dodavatel (prodávající):

PETFOODIE s.r.o.

nám. T. G. Masaryka 1281

Zlín, 760 01

IČ: 09617396

DIČ:

 

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 603 792 700

e-mail: info@petfoodie.cz

(dále jen "Dodavatel")

 

2. Vymezení pojmů

Kupující (dále také jako zákazník) – obecně každý kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. V případě, že se obchodní podmínky v některé části vztahují pouze na Kupujícího – spotřebitele, je to v článku výslovně uvedeno. 

Kupující - spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující - který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3. Způsob objednání

Objednání krmiva a jiného zboží (dále jen „Zboží“) je možné na stránkách: www.petfoodie.cz . Postup objednání je uveden na: www.petfoodie.cz/jakobjednat . Řádně vyplněný objednávkový formulář je nutné odeslat tlačítkem „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Odeslaná objednávka Zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy.

Pokud objednané Zboží nebude možné ze závažného důvodu dodat, bude o této skutečnosti Kupující bez zbytečného odkladu informován. Kupujícímu bude nabídnuta adekvátní náhrada nebo řešení.

4. Ceny 

Platné ceny Zboží jsou uvedeny u každé položky sortimentu po vložení do košíku. Tato cena je konečná a obsahuje všechny daně i poplatky (včetně DPH).

Ceny jsou platné v okamžiku uskutečnění objednávky, tj. odesláním objednávky do systému Dodavatele.

Zálohy za zboží nejsou vyžadovány.

5. Uzavření kupní smlouvy

Závazným potvrzením a uzavřením kupní smlouvy je odeslání vyplněné objednávky Zákazníkem tlačítkem „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Zároveň je Zákazník informován o přijetí objednávky. Toto potvrzení o přijetí je také automaticky odesláno na emailovou adresu uvedenou Zákazníkem v objednávkovém formuláři. Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Dodavatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy zejména v případech, kdy nebyly Zákazníkem dodrženy Obchodní podmínky. V takovém případě bude Zákazník o této skutečnosti neprodleně informován.

6. Dodací lhůta a způsob dopravy

Objednané Zboží bude dodáno v některém ze stanovených rozvozových dnů a ve stanoveném časovém rozmezí, které určuje Dodavatel, a které je uvedeno na webu, na Objednávce, případně v dodatečném e-mailu zaslaném na poskytnutou e-mailovou adresu Zákazníka či v textové zprávě zaslané na telefonní číslo Zákazníka. Upřesnění časového rozmezí dodání Zboží může být upřesněno telefonním hovorem Dodavatele Zákazníkovi na telefonní číslo, které poskytl při objednání Zboží. Dodání je realizováno vlastní přepravní službou Dodavatele a případně může být provedena smluvní přepravní službou, popřípadě si může zákazník zboží vyzvednout na výdejním či prodejním místě, které si zvolil při objednávce.

Dodavatel si vyhrazuje právo zboží nedodat dle výše uvedeného odstavce pokud mu v tom brání povětrnostní, dopravní nebo jiné nepředvídatelné překážky; o takové skutečnosti musí být Zákazník neprodleně informován a musí mu být nabídnuto náhradní řešení.

Cena dopravy

Cena dopravy je vždy uvedena v nákupním košíku a to při výběru způsobu dopravy a platby před odesláním objednávky.

7. Doručení a převzetí

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou Zákazník stanovil v objednávce a předáním Zákazníkovi nebo jím pověřené osobě v místě určeném Zákazníkem. Převzetím Zboží Kupující stvrzuje, že dorazilo v odpovídající kvalitě, ve správném počtu kusů a v mechanicky nepoškozeném obalu. Pokud Zákazník není schopen převzít zboží v čase o kterém je Dodavatelem informován výše uvedenými způsoby, je to povinen ohlásit Dodavateli nejpozději 24 hodin před plánovaným doručením Zboží.

Pro případ, že kupující nepřevezme zboží, které bylo řádně objednáno, a tedy poruší kupní smlouvu, je prodávající oprávněn uplatňovat po kupujícím veškeré vynaložené náklady spojené s dodáním zboží, včetně nákladů na balení.

8. Způsob uhrazení ceny za zboží

Zboží je možné v plné výši uhradit:

- osobně při přebírce, se zbožím současně dopravce předá doklad o zaplacení ceny zboží (fakturu), pokud již nebyla zaslána zákazníkovi na e-mail

- platbou předem bankovním převodem 

- platbou kartou přes platební bránu při objednání zboží. 

Daňový doklad či fakturu za Zboží Zákazník dostane na ním uvedený e-mail, tzn., že nemusí být součástí doručeného Zboží.

9. Záruční podmínky a reklamační řád

Při prodeji Dodavatel odpovídá za to, že Zboží má požadovanou jakost, množství, míru a hmotnost. Zboží musí být bez vad a musí odpovídat obecně platným normám.

Vyskytne-li se u zakoupeného Zboží vada, má Zákazník právo tuto vadu reklamovat. Dodavatel odpovídá za vady, které má prodané Zboží při převzetí a za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době. Zákazník nemůže uplatnit práva z vadně dodaného Zboží, jedná–li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při převzetí Zboží (např. viditelně poškozený obal či viditelně chybějící množství Zboží atd.). Záruční doba Zboží je Dodavatelem poskytována do konce expirační doby uvedené na každém jednotlivém výrobku výrobcem Zboží.

Jakmile kupující zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu prodávajícímu a vadné zboží předá prodávajícímu, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Neoznámí-li kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Prodávající je povinen vydat kupujícímu k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. 

Jedná –li se o vadné zboží, může kupující buď odstoupit od smlouvy ve vztahu k danému reklamovanému zboží, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny, nebo žádat dodání náhradního zboží.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. 

Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Nezvolí –li si kupující své právo včas, má právo na dodání náhradního zboží, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

10. Odstoupení od smlouvy 

 Kupující bere na vědomí, že se jedná o dodávku zboží běžné spotřeby a potravin dle ustanovení § 1840 písm. g) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), a proto se na dodávané zboží v internetovém obchodu nevztahují ustanovení § 1820. Kupující tedy není oprávněn odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů od zakoupení zboží.

Pro všechny případy uvádíme, že dle § 1837, nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží bez uvedení důvodů ve lhůtě čtrnácti dnů od dodání:

  •  v případě, že se jedná o zboží, které podléhá rychlé zkáze, které je určeno k okamžité spotřebě. 
  • stejně tak není kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. 

 

Kupující je však oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Dodavatel nesplní smluvené či garantované podmínky dodání Zboží a dále v případě podstatného porušení smlouvy (§2106 NOZ odst.1 písmeno d) NOZ)

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí Dodavateli elektronicky na emailovou adresu info@petfoodie.cz. 

Právo Dodavatele na odstoupení:

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit do okamžiku odeslání zboží, a to v případě nedostupnosti zboží (okamžitá nemožnost plnění) nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale Dodavatel vždy povinen kontaktovat Zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

11. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné zde: www.petfoodie.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju

12. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi Dodavatelem a Kupujícím, kterou je fyzická či právnická osoba, která nakupuje Zboží od Dodavatele.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné obchodní podmínky v tomto případě zveřejní vhodným způsobem na internetových stránkách www.petfoodie.cz.

Stane-li se některá část smlouvy či obchodních podmínek neplatná, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti. 

 

Smlouva se řídí českým právem a veškeré spory jsou příslušné českým soudům. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

 

Dodavatel neodpovídá za funkčnost a kompatibilitu stránek se softwarem kupujícího. Zároveň si prodávající vyhrazuje právo kdykoli omezit přístup na své webové stránky, a to především z důvodu jejich aktualizace a údržby.

 

Kupní smlouva včetně VOP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 S. občanského zákoníku.

13. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Zpět do obchodu