Podmínky ochrany osobních údajů

  1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které stanovuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů a v souladu s dalšími platnými předpisy (zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů).

  2. O Kupujícím jsou zpracovávány následující osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále souhrnně uvedené jako „osobní údaje“).

  3. Osobní údaje jsou zpracovávány  pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Prodávající upozorňuje kupujícího, že poskytnutí jeho osobních údajů za účelem splnění kupní smlouvy je zákonným a povinným požadavkem, v opačném případě nelze uzavřít ani splnit kupní smlouvu. Nezvolí- li kupující jinou možnost, souhlasí také se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

  4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

  5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

  6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. U těch osobních údajů, které byly poskytnuty, resp. zpracovávány za účelem zasílání obchodních sdělení (adresného nabízení zboží správce) je doba, po kterou budou osobní údaje kupujících i prodávajícího uloženy stanovena na neurčito, případně do doby, než kupující odvolá svůj souhlas.

  7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

  8. Kupující má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, dále požadovat jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů dle odst. 9. Podrobně jsou práva uvedená v předchozí větě popsána v článcích 15 až 21 Nařízení, na která tímto kupující odkazuje. Dále je kupující oprávněn podat stížnost u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů).

  9. Požádá- li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

Ukládání cookies

 

  1. Kupující potvrzením objednávky souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
Zpět do obchodu